โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 20:17 ]
             
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ได้มีการกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรฺย์เป็นประมุข และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง