กิจกรรมโรงเรียนในอำเภอวิหารแดง

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอวิหารแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

                โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ                        โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์                              โรงเรียนบ้านบางกง

                โรงเรียนวัดเขาแก้วมุกดาราม                    โรงเรียนวัดหนองโพธิ์                                     โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย

                โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)       โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง     รงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

                โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)              โรงเรียนวัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)

                โรงเรียนวัดหนองตาบุญ                           โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส                                 โรงเรียนวัดสร้างบุญ

                โรงเรียนบ้านหัวถนน                              โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)           โรงเรียนวัดบ้านดอน