โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

ประชุมสภานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม 13 มิ.ย. 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 21:33 ]

 
            วันที่ 13 มิ.ย. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง นำโดย เด็กหญิงพิยดา มากมี จัดประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ลูกห้วยทองหลางยิ้มง่ายไหว้สวย ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ สภานักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยทองหลางจะดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกการกราบเบญจางคประดิษฐ์และฝึกการไหว้ 3 ระดับ แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะครูทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ การประเมินผลจะประเมินผลนักเรียนเป็นนรายบุคคล  ตั้งเป้าการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 2560 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดห้วยทองหลาง 27 มิ.ย. 2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 01:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:40 ]

        เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมให้แก่นักเรียนตามหลักพุทธศาสนา  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอภิสิทธิ์ วัดห้วยทองหลาง มาเป็นวิทยากร

นักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายเยาวชนคนดี 30 พ.ค.2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 01:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:41 ]

           เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 แกนนำนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง เด็กหญิงพิยดา  มากมี  เด็กหญิงทิพวรรณ เกิดสูง และเด็กหญิงอารยา ววรณ์ประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี.... เด็กดีสร้างได้  

อบรมคณะครูโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)รุ่นที่ 4 วันที่ 21 พ.ค. 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 21:05โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2560 01:38 ]

    
   
        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดห้วยทองหลางเข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) รุ่นที่ 4 วันที่ 27 มิ.ย. 2560 การพัฒนาจริยคุณในรูปแบบโครงการ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง นางดัสสนี สังข์วงษ์ คณะครู และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  6 คน


1-4 of 4