กิจกรรมดื่มนม

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 21:51 ]

กิจกรรมดื่มนม เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็ก

และเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาą
45847.jpg
(165k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
27 ก.ค. 2560 21:50
Comments