โรงเรียนวัดหนองจิก

ทำบุญที่วัดเนื่องในวโรกาสรัชกาลที่10ครบ65พรรษา

โพสต์29 ก.ค. 2560 02:35โดยไม่ทราบผู้ใช้กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

โพสต์29 ก.ค. 2560 02:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 02:12 ]
กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์

โพสต์29 ก.ค. 2560 01:45โดยไม่ทราบผู้ใช้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิกร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรมแปรงฟัน

โพสต์27 ก.ค. 2560 23:26โดยไม่ทราบผู้ใช้


กิจกรรมจิตอาสา

โพสต์27 ก.ค. 2560 23:24โดยไม่ทราบผู้ใช้

คุณครูและเด็กช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนและรอบๆโรงเรียนกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

โพสต์27 ก.ค. 2560 22:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 22:43 ]


กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 22:01 ]
กิจกรรมดื่มนม

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 21:51 ]


กิจกรรมดื่มนม เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังการดื่มนมในเด็ก

และเยาวชน เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญากิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

โพสต์27 ก.ค. 2560 21:41โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 21:52 ]กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

โพสต์27 ก.ค. 2560 01:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 01:43 ]

 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทย รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและใช้คำภาษาไทยได้ถูกต้อง

1-10 of 13