โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:31 ]
             
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จัดโตรงการค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต
Comments