กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 มิ.ย. 2561 05:41 admin wattaopoon แก้ไข 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 05:40 admin wattaopoon แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ โรงเรียนวัดเตาปูน ของจริง.pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 05:26 admin wattaopoon แก้ไข โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
30 มิ.ย. 2561 05:26 admin wattaopoon แนบ IMG20180629160310.jpg กับ โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
30 มิ.ย. 2561 05:26 admin wattaopoon สร้าง โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
30 มิ.ย. 2561 05:20 admin wattaopoon แก้ไข หน้าแรก
30 มิ.ย. 2561 04:25 admin wattaopoon แนบ ไฟล์นำเสนอ อบรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. ที่ โรงเรียนวัดเตาปูน ของจริง (โรงเรียนคุณธรรม 61).pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:13 admin wattaopoon แนบ ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:13 admin wattaopoon แนบ ฟอร์ม แบบฝึกปฏิบัติกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ ใบงาน กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) แจกให้ผู้ปกครองนักเรียน.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ ใบงาน กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) แจกให้ครู และผู้ปกครองนักเรียน.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ ใบงาน การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (แจกให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ บันทึกข้อความขอจัดค่ายโรงเรียนคุณธรรมและขอใช้งบประมาณ.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:12 admin wattaopoon แนบ โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดเตาปูน (ของจริง).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ คำกล่าวรายงาน (ของจริง).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) รวมกลุ่มเขียนลงตาราง.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) รวมกลุ่มเขียนลงตาราง (โรงเรียนคุณธรรม 61).pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ กิจกรรม Think Pair and Share (ต้นกล้าความคิด) (โรงเรียนคุณธรรม 61).pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:11 admin wattaopoon แนบ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม (โรงเรียนคุณธรรม 61).doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 มิ.ย. 2561 04:10 admin wattaopoon แนบ การสร้างเครื่องมือเพ่อประเมินโครงงานคุณธรรม.doc กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
14 มิ.ย. 2561 08:45 admin wattaopoon แนบ ทบทวนการอัพโหลดภาพข่าวและกิจกรรมออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพป สระบุรี 2 กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 พ.ค. 2561 06:43 admin wattaopoon แนบ 75516 กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2
30 พ.ค. 2561 06:40 admin wattaopoon แนบ 1676แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปี2560.pdf กับ 13. คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สระบุรี2