กิจกรรมโครงงานคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

โพสต์13 ต.ค. 2560 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 01:11 ]
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้จัดทำโครงงานคุณธรรม 
บัวชมพูรู้รักษามารยาทการไหว้ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความเป็นไทย

มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
13 ต.ค. 2560 00:24
Comments