คณะครูโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 01:12 ]
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้เข้าร่วมการอบรม  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต 2  ได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต
Comments