โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

โพสต์13 ต.ค. 2560 00:24โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 01:11 ]

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้จัดทำโครงงานคุณธรรม 
บัวชมพูรู้รักษามารยาทการไหว้ไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความเป็นไทย

มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:23 ]

                                           ภาพกิจกรรม โครงงานคุณธรรมโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก                                   

Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)


คณะครูโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กเข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 01:12 ]

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 คณะครูโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กได้เข้าร่วมการอบรม  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต 2  ได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จต่อไปในอนาคต

1-3 of 3