กิจกรรมโรงเรียนในอำเภอมวกเหล็ก

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอมวกเหล็ก  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

            โรงเรียนบ้านซับกระดาน                         โรงเรียนบ้านคลองไทร                  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

            โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก                     โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ                    โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

            โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว                          โรงเรียนบ้านซับสนุ่น                    โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน

            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68 (วัดเหวลาด)         โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก              โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

            โรงเรียนบ้านซับดินดำ                             โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน        โรงเรียนบ้านเขานมนาง

            โรงเรียนบ้านหนองโป่ง                            โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ           โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

            โรงเรียนลำพญากลาง                             โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง                 โรงเรียนบ้านโป่งไทร