ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการคุณธรรม สพฐ.เขต2

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:19โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:48 ]
        เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสได้พาตัวแทนนักเรียนพร้อมคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวภายในโรงเรียนโดยนักเรียนเอง    เพื่อวางพื้นฐานและก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปในอนาคตของโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสด้วยตนเอง