โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการคุณธรรม สพฐ.เขต2

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:19โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:48 ]

        เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 60 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสได้พาตัวแทนนักเรียนพร้อมคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวภายในโรงเรียนโดยนักเรียนเอง    เพื่อวางพื้นฐานและก้าวไปสู่เป้าหมายต่อไปในอนาคตของโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสด้วยตนเอง

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:50 ]

    เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 คณะครูโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาจริยธรรมมในรูปแบบโครงงานตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ "(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ)" ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 เพื่อรับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติในสถานศึกษา

1-2 of 2