โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี

           
      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี  จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมี  ความรับผิดชอบ  มีความเมตตา  มีน้ำใจความช่วยเหลือทุกคน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ครูทุกท่านในโรงเรียน คอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียน