โรงเรียนวัดโป่งมงคล

โรงเรียนวัดโป่งมงคลเข้าอบรมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ก.ค. 2560 22:45โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 23:11 ]

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ได้เข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม 
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำโครงงานโรงเรียนคุณธรรมและนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

1-1 of 1