ค่ายวิชาการ

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 08:14 ]
         
       วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) จ้ดค่ายวิชาการเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ ต้ั้งใจเรียนใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจัดเป็น 6 ฐานวิชา  ทุกๆ คนในกลุ่มต้องร่วมมือร่วมแรง กระทำกิจกรรมในฐานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด กิจกรรมนี้ดีเหมือนกัน เด็กๆ ทุกคนได้ความรู้  สนุกสนานกับการเรียน 

Comments