โรงเรียนบ้านซับบอน

กีฬาสีภายใน

โพสต์22 พ.ย. 2560 22:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 22:56 ]

    
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจในเกมกีฬา และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทัศนศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2560 22:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 22:09 ]

    
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน เพื่อศึกษาประวัติความเป็นของไดโนเสาร์ และพรรณพืชต่าง ๆ และฝึกระเบียบวินัย การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมอาเซียน

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 21:38 ]

     
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ ด้านภาษา อาหาร สัตว์ประจำชาติ ดอกไม้ ของ 10 ประเทศอาเซียน หรือ 10 ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดมหาโพธิธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โพสต์22 พ.ย. 2560 21:03โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 21:08 ]

    
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติกิจกรรมการปฏิธรรม ณ วัดมหาโพธิธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการเข้าร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ เพื่อฝึกสมาธิของนักเรียน มีจิตใจที่สงบ และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2560 23:39โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 23:40 ]

   
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านซับบอนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ทำบุญตักบาตร และร่วมใจทำความสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตอบแทนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์31 ก.ค. 2560 22:43โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 22:46 ]

    
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านซับบอนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย และปลูกฝักให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมฐานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม ๕ ฐาน ๑.บิงโก ๒.เพียงกรัซิบบอก ๓.จับผิดภาษา ๔.คล้องจองไหมเอ่ย และเรื่องนี้มีที่มา เพื่อพัฒนาด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น


ถวายเทียนพรรษา

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 21:04 ]

     
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนบ้านซับบอน ร่วมกับชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย 1.วัดพุทธนิมิต 2.วัดถ้ำพัฒนาราม 3.วัดซับบอน 4.วัดพระธาตุเจริญธรรม และวัดผาเสด็จ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี โดยนักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา ให้เกิดความรักความสามัคคีของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชม และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้แก่นักเรียนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบไป

1-7 of 7