โรงเรียนบ้านซับบอน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

โพสต์31 ก.ค. 2560 23:39โดยโรงเรียนบ้านซับบอน อำเภอแก่งคอย   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 23:40 ]

   
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านซับบอนจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ทำบุญตักบาตร และร่วมใจทำความสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตอบแทนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์31 ก.ค. 2560 22:43โดยโรงเรียนบ้านซับบอน อำเภอแก่งคอย   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 22:46 ]

    
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านซับบอนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย และปลูกฝักให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย โดยมีการจัดกิจกรรมฐานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวม ๕ ฐาน ๑.บิงโก ๒.เพียงกรัซิบบอก ๓.จับผิดภาษา ๔.คล้องจองไหมเอ่ย และเรื่องนี้มีที่มา เพื่อพัฒนาด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น


ถวายเทียนพรรษา

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:02โดยโรงเรียนบ้านซับบอน อำเภอแก่งคอย   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 21:04 ]

     
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนบ้านซับบอน ร่วมกับชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย 1.วัดพุทธนิมิต 2.วัดถ้ำพัฒนาราม 3.วัดซับบอน 4.วัดพระธาตุเจริญธรรม และวัดผาเสด็จ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี โดยนักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา ให้เกิดความรักความสามัคคีของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชม และเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้แก่นักเรียนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบไป

1-3 of 3