กิจกรรมโรงเรียนในอำเภอแก่งคอย

รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อำเภอแก่งคอย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
    

            โรงเรียนวัดเตาปูน                                 โรงเรียนวัดป่าไผ่                                       โรงเรียนวัดซำผักแพว

            โรงเรียนวัดนาบุญ                                  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส                             โรงเรียนวัดบ้านดง

            โรงเรียนวัดขอนหอม                               โรงเรียนบ้านโคกสะอาด                             โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)

            โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง                            โรงเรียนบ้านซับบอน                                โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

            โรงเรียนอนุบาลทับกวาง                           โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2                โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

            โรงเรียนวัดบุรีการาม                                โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส                      โรงเรียนวัดท่ามะปราง

            โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า                          โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า                             โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี

            โรงเรียนวัดโป่งมงคล                                 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)    โรงเรียนวัดท่าคล้อ

            โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)   โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ                            โรงเรียนบ้านหินซ้อน

            โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนิทชัยวิทยาคาร)      โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69