2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(สพป.สระบุรี 2)

     รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2                         จำนวน 107 โรงเรียน  จาก 141 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 75.89) และคุณครูจำนวน 1,365 คน จากทั้งสิ้น 1,425 คน (คิดเป็นร้อยละ 95.79)  ดังนี้