4. ภาพการอบรมคุณครูโรงเรียนคุณธรรม (2)

     เมื่อวันที่ 8 - 28 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 10 รุ่น ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครูมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จได้...ครับ
...เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมได้เลยครับ