หน้าแรก

         เว็บไซต์นี้..เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การอบรมครูและนักเรียนแกนนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมทั้งเนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม...
     นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของแต่ละโรงเรียนภายใน สพป.สระบุรี 2 ด้วยครับ

โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน 
ภายใต้บริบท "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ"  โดยยึดหลักที่ว่า "สร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง"&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

     ภาพบรรยากาศการจัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คุณครู สพป.สระบุรี 2 
     สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่คุณครูผู้ดูแลหน้าเว็บของแต่ละโรงเรียน จำนวน 107 โรงเรียน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอัพโหลดข่าวและกิจกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่สังคมภายนอกต่อไป โดยมีนายสุภัทรชัย กระสินหอม ครูโรงเรียนวัดเตาปูน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และได้ทำการสร้างเว็บไซต์สำหรับใช้ในการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ

********************************************
QR - Code เว็บไซต์โครงงานคุณธรรม "ดนตรี คู่ชีวิต"  ของนักเรียนวงดนตรีเตาปูน จูเนียร์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเตาปูน
ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม  โครงการมูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สพฐ. (โรงเรียนวัดเตาปูน) 
เผื่อทุกท่านนำไปปรับใช้ เป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงงานคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมครับ


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    การแสดงนิทรรศการมีชีวิต ของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน ที่นำโครงงานคุณธรรมที่ประสบผลสำเร็จไปนำเสนอ ได้แก่ โครงงานคุณธรรม เรื่อง ดนตรี คู่ชีวิต ไปแสดงในชื่อชุด "ดนตรีคุณธรรม" ในงาน Obec Awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561